Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ระกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนในสังกัด

สพฐ.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) สพป.ชัยภูมิ เขต 1

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ITA ของสถานศึกษาออนไลน์

เปิดการอบรมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพ ทักษะชีวิต ประจำปี 2563

มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

เยี่ยมให้กำลังใจมอบความช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การดำเนินงานลูกเสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

การตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน& ตรวจสอบ การปรับปรุงซ่อมแซม

การตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนในสังกัด

เปิดป้ายอาคาร "อนุสรณ์ 50 ปี ปัทมาวดีอนุบาลชัยภูมิ"

การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563

การนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.” ครั้งที่ 2

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มเมือง 3

การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 14 ราย

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ส่ง 21 ก.ค. 2563 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ส่ง 21 ก.ค. 2563 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ส่ง 10 ก.ค. 2563 00:05 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ส่ง 30 มิ.ย. 2563 23:54 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือเรื่อง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ ปีการศึกษา 2560
นางบรรเลง ชากรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชุด We are ASEAN ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ๑/๒๕๖๓
ดหมายข่าวโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 9/2563
จดหมายข่าวโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ฉบับที่ 8/2563

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์