E-Service

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ได้แก่

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

https://smart.chaiyaphum1.go.th/

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์ (e-Salary) 

https://smart.chaiyaphum1.go.th/e-salary/ 

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์ (e-Bamnan)

https://smart.chaiyaphum1.go.th/e-bamnan/ 

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)

https://smart.chaiyaphum1.go.th/e-tax/