คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มอำนวยการ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-นางวนิดา สุนคร.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-สุลัดดา จูกระโทก.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-เลขานุการ.pdf
คุ่มือการปฏิบัติงาน-งานประชาสัมพันธ์.pdf
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน-งานยานพาหนะ.pdf
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-ธุรการและงานสารบรรณ.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน-งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน.pdf
คู่มือการดำเนินงาน-งานนโยบายและแผน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน.pdf
คู่มือการดำเนินงาน-งานวิเคราะห์งบประมาณ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-งานธุรการ.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน แผนอัตรากำลังและกำหน-10.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน แผนอัตรากำลังและกำหน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน แผนอัตรากำลังและกำหน-1.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน สรรหาและบรรจุฯ (นางสา.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน สรรหาและบรรจุฯ (นายอุ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน บำเหน็จความชอบ2 (นางวร.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน บำเหน็จความชอบ1(นางวร.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน วางแผนอัตรากำลัง (น.ส.เ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำทำแฟ้มประวัต.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนชื่อ - สกุล(น.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ กลุ่มบุคคล(นาง.pdf

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1 คู่มือการปฏิบัติงาน-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์.pdf
2 คู่มือการปฏิบัติงาน-นางสมมิตร ลาภารัตน์.pdf
3 คู่มือการปฏิบัติงาน-น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รังกา.pdf
3 คู่มือการปฏิบัติงาน-นางทิพวรรณ นิยมพล.pdf
8 น.ส.สุภาพร อินทร์ผล (1).pdf
8. น.ส.สุภาพร อินทร์ผล (2).pdf
4 คู่มือการปฏิบัติงาน-นางอรพรรณ นราพล.pdf
5 คู่มือการปฏิบัติงาน-น.ส.อัมพิกา จงกลนี.pdf
7 คู่มือการปฏิบัติงาน-น.ส.ภัชรีย์ ทิพนัส.pdf
6 คู่มือการปฏิบัติงาน-น.ส.ยุวดี ศรียุญเรือง.pdf
10.ดวงเนตร (1).pdf
10.ดวงเนตร (2).pdf
10.ดวงเนตร (3).pdf

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน- ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf
คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา.pdf
คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-การพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา.pdf

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สาวิกา จักรบุตร.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.นันทิยา ไพรวิจารย์.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.เกษณี สังดนตรี.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.ลดามาลย์ วงศ์พรหม.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน นางรพีพรรณ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน นายวรากรณ์ งามศรีนวส.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลิลลดา ทิพท์วรรณ.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒน์.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน การอบรมพัฒนา สุภัสศรณ.pdf
คู่มือธุรการกลุ่มพัฒน์ กัลยรัชต์.pdf

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
2. คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.กรพินธุ์ โชติราษี-เหลือเปลี่ยนปก.pdf

กลุ่มกฏหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงาน-การดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน-การอุทธรณ์และการร้องทุก.pdf

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงาน-หน่วยตรวจสอบภายใน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-การตรวจสอบหน่วยงานย่อย.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-การตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน-การประเมินการควบคุมภายใน.pdf
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-หน่วยตรวจสอบภายใน.pdf