การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43-ตัวชี้วัดที่ 4-การพัฒนาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf
O43-ตัวชี้วัดที่ 6-คุณภาพการดำเนินงาน.pdf
O43-ตัวชี้วัดที่ 7-ประสิทธิภาพการสื่อสาร.pdf
O43-ตัวชี้วัดที่ 8-การปรับปรุงระบบการทำงาน.pdf
O43-ตัวชี้วัดที่ 9-การเปิดเผยข้อมูล.pdf