หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 

3. แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.. ปี พ.ศ. 2564 (ภาค ค) 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. หลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 

6. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งฯ 

8. หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

9. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 

10.  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ 

11.  หลักเกณฑ์การคัดเลือก 38 ค. (2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. 

12. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

13. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบได้มาบรรจุฯ 14. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูฯ ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูฯ ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 15. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครู 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู 

2. การประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ ตำแหน่งครู ปี 2565 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. การประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

6. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

7. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งฯ 

8. หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 

9. หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการฯ 

11. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับฯ 

12. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2548 

13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย,การลงโทษลดเงินเดือน,การรักษาการในตำแหน่ง 

14. หลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน ชพ.และ ชช. 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

10. คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

11. คู่มือประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

12. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา