หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูฯ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกดั สพฐ. 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

7. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

11.  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. 

12. การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู 

13. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

14. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูฯ  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบได้มาบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

15. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครู

16. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

17. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

18. แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

19. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

20. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งฯ เพื่อบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

21. เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

22. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

23. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต 

24. มาตรฐานตำแหน่งฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

25. การกำหนดกรอบอัตรากำลังฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา 

26. องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2565 

27. องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ)  ปี 2566 

28. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

29. ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัด การเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค. (2) 

30. ประกาศ สพฐ. เรื่อง แก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัด การเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค. (2)

31. คู่มือการประเมินวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

32. คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

33. คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

34. คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน  ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

35. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 

36. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ สายงานการบริการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว 21 

37. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

38. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

39. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งครู 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู 

2. องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ปี 2566 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2565 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ผอ. สพท. สังกัด สพฐ. 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง  รอง ผอ. สพท. สังกัด สพฐ. 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

10. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

11. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบได้มาบรรจุฯ 

12. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูฯ ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการฯ 

14. หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับฯ 

15. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน บุคลากรฯ 

17.  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรฯ 

18. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครู 

19. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย,การลงโทษลดเงินเดือน,การรักษาการในตำแหน่ง 

20. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2548 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน ชพ.และ ชช. 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งครู 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

10. คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

11. คู่มือประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

12. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

13. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลืื่อนวิทยฐานะ 

14. คู่มือการประเมินวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

15. คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

16. คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

17. คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน  ตามหลักเกณฑ์ ว 17 

18. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ว 21 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ สายงานการบริการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว 21 

20. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

21. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

22. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

23. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งครู