คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. คู่มือ-การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf

คู่มือ-การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. แผนผังให้บริการ การขอสำเนา กพ.7(กลุ่มบริหา.pdf

แผนผังให้บริการ การขอสำเนา กพ.7

4. แผนผัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสายบริหารส.pdf

แผนผัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสายบริหารสถานศึกษา

5. แผนผัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสายการสอน (.pdf

แผนผัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสายการสอน

2. แผนผังให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัว (กลุ.pdf

แผนผังให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

17. แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ อัพโหล.pdf

แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ 

5. บริการออนไลน์ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรอ.pdf

บริการออนไลน์ สลิปเงินเดือน
หนังสือรับรอง

19. แผนภูมิแสดงการเก็บรักษาเงิน อัพโหลด.pdf

แผนภูมิแสดงการเก็บรักษาเงิน 

22. แผนภูมิแสดงการเบิกเงิน อัพโหลด.pdf

แผนภูมิแสดงการเบิกเงิน

23. แผนภูมิแสดงการรับเงินจากคลัง อัพโหลด.pdf

แผนภูมิแสดงการนำเงินส่งคลัง 

14. แผนผังให้บริการ ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ.pdf

แผนผังให้บริการ
ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

6. บริการเอกสารเผยแพร่การกู้บำเหน็จค้ำประ.pdf

บริการเอกสารเผยแพร่
การกู้บำเหน็จค้ำประกัน

18. แผนผังให้บริการ ขอรื้อถอนอาคาร อัพโหลด.pdf

แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ 2 

11. แผนผังให้บริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิกา.pdf

แผนผังให้บริการ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิกา

1. บริการข่าวสาร แจ้งโอนเงินสวัสดิการ อัพโห.pdf

บริการข่าวสาร แจ้งโอนเงินสวัสดิการ

2. บริการข่าวสารการเบิกจ่าย ขั้นตอนเบิกสวั.pdf

บริการข่าวสารการเบิกจ่าย
ขั้นตอนเบิกสวัสดิการ

16. แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ 2 อัพโหล.pdf

แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ 

10. แผนผังให้บริการ การยืมเงินทดรองราชการ (ก.pdf

แผนผังให้บริการ
การยืมเงินทดรองราชการ 

7. บริการเอกสารเผยแพร่บำเหน็จดำรงชีพ อัพโห.pdf

บริการเอกสารเผยแพร่
บำเหน็จดำรงชีพ อั

12. แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานด้านบัญชี (กลุ่.pdf

แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

21. แผนภูมิแสดงการนำเงินส่งคลัง อัพโหลด.pdf

แผนภูมิแสดงการนำเงินส่งคลัง 

4. บริการข่าวสารเผยแพร่รายงานงบการเงิน อัพ.pdf

บริการข่าวสารเผยแพร่รายงาน
งบการเงิน 

3. บริการคู่มือ ระเบียบ หนังสือราชการ อัพโห.pdf

บริการคู่มือ ระเบียบ หนังสือราชการ

15. แผนผังให้บริการ ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสด.pdf

แผนผังให้บริการ ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

13. แผนผังให้บริการ หนังสือรับรองการกู้บำเห.pdf

แผนผังให้บริการ หนังสือรับรอง
การกู้บำเหน็จ

24. แผนภูมิแสดงการรับเงินทั่วไป อัพโหลด.pdf

แผนภูมิแสดงการรับเงินทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการให้บริการงานลูกเสือ เนตรนารี.pdf

คู่มือการให้บริการงานลูกเสือ
เนตรนารี

กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนผังการให้บริการให้การปรึกษา (หน่วยตรวจ.pdf

แผนผังการให้บริการให้การปรึกษา