กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

>> รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
8. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
12. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
13. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
14. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
15. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
16. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
17. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
18. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
19. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
20. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
21. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
22. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
23. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
25. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
26. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

>> กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

>> หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2561