ประกาศเจตนารมณ์ฯ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O31-No Gift Policy.pdf