Carousel imageCarousel image
ระกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ.2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 รับรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 14 ราย
รับมอบทีวีพร้อมอุปกรณ์จากชมรมปันน้ำใจสู่น้องให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 212 เครื่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ & ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือเรื่อง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ ปีการศึกษา 2560
นางบรรเลง ชากรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชุด We are ASEAN ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6