Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖

ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค.(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการสึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๔

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓(เพิ่มเติม)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ระกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


ร่วมการประชุมทางไกล"โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ"

ประชุมครูแกนนำภาษาไทย ขับเคลื่อนนโบายปีทองการอ่านภาษาไทย

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด

คารวะและแสดงความยินดีกับ ผวจ.ชัยภูมิ คนใหม่

ประชุม"การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต" ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแนวทางการประเมินฯ (PMQA 4.0)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

การประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

มอบความช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาประสบอุบัติเหตุ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 MOU กับ ว.เทคนิคชัยภูมิ “ DLTV CPM1 and FIX IT CENTER

มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 7/2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
ชื่อ นางสาวจิรสุดา วิชาจารย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการจําแนกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ

จดหมายข่าว นาฝายวิทยา

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหัน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านห้วยหว้า (เมือง)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์