https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9

http://training.obec.go.th
googleform
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 414 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 394 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

 • “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …….สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ  “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 02:09 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ว ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 21:09 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • “การอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ” วันที่  14 มิ.ย.61  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ…กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561  ให้แก่คร ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 19:49 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 01:56 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 724 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ปารณี บัวพรวน นางปารณี  บัวพรวนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายสายชล จุลศรี ชื่อนายสายชล  จุลศรีตำแหน่ง ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชุดาภรณ์ พิลัย ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกษราภรณ์ ทาภักดี ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อโนทัย สุฤทธิ์ ชื่อนางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านนารี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พรทิพย์ พลธรรม ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ช ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2561 05:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุประดิษฐ์ วิลาวรรณ ชื่อนางสุประดิษฐ์  วิลาวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้ทฤษฎีพหุป ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2561 00:09 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวภา กล้าขยัน ชื่อ นางเยาวภา กล้าขยันตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาทักาะทางส ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2561 01:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 97 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำนักเรียนไปจัดนิทรรศการสด สาธิตการมัดหมี่/มัดย้อมสีผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 23:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกหลง 3  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเพว ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 09:29 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูโดยมีนาย สันติ คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพ ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 22:03 โดย โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และเปิดห้องสมุดมีชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน เรียนดี 
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 01:26 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้ 14  มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 20:40 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 "ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา2561 ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 20:04 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑         วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมผู้ปกครอง              ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2561 20:42 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 559 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage