http://esan66.sillapa.net/sp-cpm1/
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 200 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 220 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 286 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 65 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์งานบริการชุมชน วันนี้๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙นายสันติ  สีน้อยขาว ได้มอบหมายให้ครูนำดุริยางค์โรงเรียนช่วยงานฌาปณกิจแม่สุบิน  ชวาฤทธิ์ ซึ่งเสียชีว ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2559 05:50 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้เวลา ๑๑.๓๐ น.แม่ประนอม  มุ่งปั่นกลางพร้อมด้วยน.ส.คัทลิยา  กลั่นชัย ทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ และนายดนุพล  พรหมเรืองทำงานที่ประเทศสวีเดน ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2559 05:30 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Practice ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) รับการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระด ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2559 07:56 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ทอดผ้าป่าสามัคคี 16 ก.ย.2559 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อไปทอดถวายวัดป่ากุดฉนวนอุดมพร  บ้านกุดฉนวน ต.บ้านเขว้า   ซึ่งม ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 23:43 โดย บ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านท่าหินโงม เข้าร่วมโครงการ "ปลูกป่าประชารัฐเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี"      วันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา นายสมพงษ์  โสวิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม  ได้นำนักเรียนพร้อมด้วยคณะครู  เดินทางมาปลูกป่าตามนโยบายทวงคืนผืนป ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2559 21:43 โดย โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ 1
 • อนุบาล2 ถวายเพลพระ 9 ก.ย.2559   นักเรียนชั้นอุบาล 2  โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา  ไปถวายเพลพระวัดหนองตาไก้  บ้านเขว้า  ต.บ้านเขว้า   อ.บ้านเขว้า จ.ช ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2559 00:06 โดย บ้านเขว้าศึกษา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสันติ  สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนและครูอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า และชมนิทรรศการของโรงเรียนเครือข ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2559 07:35 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 372 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage