http://training.obec.go.th
googleform
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 413 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมส่งบทความด้งกล่าว เพ ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2561 19:23 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็และเยาวชนได้สร้างสรรค ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 20:15 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้ดำเนินโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 21:36 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวน) จำนวน 500 คน ซึ่งม ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 20:55 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540 จังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 20:34 โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 382 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 703 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • พรทิพย์ พลธรรม ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ช ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2561 05:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุประดิษฐ์ วิลาวรรณ ชื่อนางสุประดิษฐ์  วิลาวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้ทฤษฎีพหุป ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2561 00:09 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวภา กล้าขยัน ชื่อ นางเยาวภา กล้าขยันตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาทักาะทางส ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2561 01:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปรีดา นิตยารส ชื่อ นายปรีดา นิตยารสตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาชุดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:51 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นวพร พรหมสิทธิ์ ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาการจัดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:52 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • การงอกมหัศจรรย์เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี   ชื่อโครงงาน               การงอกมหัศจรรย์  เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษีผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                              เด็กหญิงสิร ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 18:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการใช ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 18:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิชิต แก้วสุริวงษ์ ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒) โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2561 06:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 547 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage