https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9
https://www.esan68.sillapa.net/sp-cpm1/
http://training.obec.go.th
googleform
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 416 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 410 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 786 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 06:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สมพิศ ไพศาล ชื่อ นางสาวสมพิศ  ไพศาลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ช ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางสุพัตรา สืบจากถิ่น                                                                                                            ชื่อ นางสุพัตรา สืบจากถิ่นตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสร ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล                                                                                                                  ชื่อนายวิเชียร วัฒนกุลไพศาลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นุบาล บุญสม ชื่อ นางนุบาล บุญสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ผลการจัดการเร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรวรรณ สมวงษ์ นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปารณี บัวพรวน นางปารณี  บัวพรวนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายสายชล จุลศรี ชื่อนายสายชล  จุลศรีตำแหน่ง ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 103 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนาฯนครกาหลง 3 จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2561 00:16 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • Untitled Post
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 00:08 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาราชภัฎชัยภูมิครั้งที่ 5 นำโดยคุณครูวัชรวิทย์ แสนเรียน และได ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2561 19:03 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ต้อนรับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังโพน ศูนย์เครือข่ายมอหินขาว ตำบลท่าหินโงมนำโดยท่านผู้อำนวยการพิมพ์พิศา ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2561 08:02 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ต้วแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมินำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนกิจกรรมฐานการเรียนร ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2561 07:54 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การแข่งขันกีฬาภายในสานใจชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร     โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร จัดการแข่งขันกีฬาภายในสานใจชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 11-14กันยายน 2561 ภายใต้คำขวัญ “สานสัมพันธ์ สานสามัคค ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2561 00:00 โดย โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกิจกรรมได้ให้นักเรียนได้รับความรู้  การทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2561 23:12 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 616 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage

Facebook สพฐ.