https://drive.google.com/open?id=1zpYBcMMm1QOcDW8jj5rd_XD6yuPz74D9

http://training.obec.go.th
https://sites.google.com/view/sornor-suthee-sirisathit/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
googleform
http://www.utqplus.com/
คู่มือเขียนข่าว
https://sites.google.com/a/chaiyaphum1.go.th/web/amssplus

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 415 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 399 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 743 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  คู่มือการรับนักเรียนปี 2560
  คู่มือบันทึกผลการเรียน(School MIS)
  คู่มือแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตามทางไกลผ่านดาวเทียม
  ห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นุบาล บุญสม ชื่อ นางนุบาล บุญสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ผลการจัดการเร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรวรรณ สมวงษ์ นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปารณี บัวพรวน นางปารณี  บัวพรวนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายสายชล จุลศรี ชื่อนายสายชล  จุลศรีตำแหน่ง ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชุดาภรณ์ พิลัย ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกษราภรณ์ ทาภักดี ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อโนทัย สุฤทธิ์ ชื่อนางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านนารี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พรทิพย์ พลธรรม ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ช ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2561 05:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 99 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดาวน์โหลด

  ตรวจสอบเครื่องราชฯ
  ดาวน์โหลดเอกสารขอปรับวุฒิ

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

 • เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  คลิกเพิ่มข่าว>>
 • โรงเรียนบ้านนางแดด จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     โรงเรียนบ้านนางแดดได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น     เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 19:16 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้นายนายจรัญ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยานำคณะครูศึกษาดูงานการเงินและพัสดุที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนให ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 18:50 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • รร.บ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนานครกาหลง 3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2561  เวลา  14.30 - 16.00 น.  โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ ให้ความรู้ สร้างความตระหน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 05:39 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 26  มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติดและว้นสุนทร(ภู่) โดยมีการบูรณาการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมหลากหลาย และการปฏิญาณตนของล ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 23:45 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 09:38 โดย โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำนักเรียนไปจัดนิทรรศการสด สาธิตการมัดหมี่/มัดย้อมสีผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 23:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกหลง 3  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเพว ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 09:29 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 564 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

Fanpage