http://www.utqplus.com/tepeonline/

คู่มือเขียนข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั่วไป ::.

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 70 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง ผลงานเชิงประจักษ์ / น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม              การเรียนการสอน เรื่อง “ปั่นเพื่อแม่” (Bike for mom)        โดย นายขันทอง เด่นพันธ์         ตำแหน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2558 23:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ทิพย์วรรณ สุนนท์       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เพื่อนบ้าน (Neighbors) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 19:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิทยา เดชเจริญ       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประกอบภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นายว ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 04:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วราพร ชนะศักดิ์             เรื่อง รายงานการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         โดย นางวราพร  ชนะศักดิ์         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 23:40 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เพชรอารี ศรีมันตะ      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ         โดย นางสาวเพชรอารี   ศรีมันตะ         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ         สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชลี ชำนาญศก    เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืชและสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย นางอัญชลี  ชำนาญศก         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ผลงานวิชาการทั้งหมด>>

เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชย.1

หน่วยงานทางการศึกษา

.:: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ::.

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 147 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

Fanpage