คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน นส.กมลฉัตร2.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูฯ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.กมลฉัตร1.pdf