การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มเมือง 3

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มเมือง 3   นำโดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ   จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ  กลุ่มเมือง 3  ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริหารสหกรณ์ฯ   มีนายสานิตย์  พลศรี  ผอ.สก.สค.ชัยภูมิ/นายสมเกียรติ  แถวไธสง ศึกษาธิการจ.ชัยภูมิ/นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์ ข้าราชการบำนาญ /อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และสมาชิกสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต 1,สก.สค.,สสช.,ศธ.จ.,สอ.ชัยภูมิ จำกัด  เข้าร่วมประชุมฯ  รวม 158  คน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563  และสมาชิกสหกรณ์หน่วยพิเศษ จำนวน 186 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 19  กรกฎาคม 2563