เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะระดับอำเภอ /ระดับพื้นที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะระดับอำเภอ /ระดับพื้นที่ ณ ห้องเรียน 4101 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎชัยภูมิ ซึ่งคณะศิลปะศาสตร์ฯ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมพี่เลี้ยงสุขภาวะระดับอำเภอ/ระดับพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านการบริโภคอาหาร(เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ 250 กรัมต่อวัน)และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ประกอบด้วยครูอนามัยโรงเรียน,ครูผู้รับผิดชอบการปรุงประกอบอาหารในโรงเรียน,ผู้ปรุงประกอบอาหารของโรงเรียน(แม่ครัว)และตัวแทนผู้ปกครอง