เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะระดับอำเภอ /ระดับพื้นที่

     วันที่ 13 สิงหาคม 2563  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนสุขภาวะระดับอำเภอ /ระดับพื้นที่  ณ ห้องเรียน 4101 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎชัยภูมิ   ซึ่งคณะศิลปะศาสตร์ฯ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมพี่เลี้ยงสุขภาวะระดับอำเภอ/ระดับพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้านการบริโภคอาหาร(เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ 250 กรัมต่อวัน)และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ประกอบด้วยครูอนามัยโรงเรียน,ครูผู้รับผิดชอบการปรุงประกอบอาหารในโรงเรียน,ผู้ปรุงประกอบอาหารของโรงเรียน(แม่ครัว)และตัวแทนผู้ปกครอง