ศึกษาดูงานการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหารและตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ กลุ่มเมือง 3 นำโดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจการ สหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด