ศึกษาดูงานการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด

    วันที่ 21 สิงหาคม  2563  คณะกรรมการบริหารและตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  กลุ่มเมือง 3    นำโดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการฯ   เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจการ สหกรณ์   ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด