ร่ับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  29   ธันวาคม 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท   จากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดยนายบุญเถา  บุราณ  ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   บริจาคสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป