ร่ับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดยนายบุญเถา บุราณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ บริจาคสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อใช้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อไป