รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินสด จำนวน 3,200 บาท จากนางสาวมัลลิกา วิเชียรดี รอง ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนาและคณะตัวแทนรอง ผอ.สถานศึกษา “ลูกพ่อแล ‘63 สพป.ชัยภูมิ เขต 1” เพื่อสบทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด