พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563”

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 75 ราย ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งการดำเนินงานพัฒนาฯ ดังกล่าวทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความก้าวหน้าในราชการต่อไป