พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA3 (Performance Agreement)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อานวยการสถานศึกษา รุ่น PA3 (Performance Agreement) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนสมรรถนะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น PA3 เข้าอบรมฯ จำนวน 21 คน มีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 .นางสุรีพร โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และน.ส.ณัฐชยา โชติสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2