พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA3 (Performance Agreement) 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563   นายนิวัฒน์   แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อานวยการสถานศึกษา รุ่น PA3 (Performance Agreement) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนสมรรถนะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดผลสำเร็จ  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น PA3  เข้าอบรมฯ จำนวน 21 คน  มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 .นางสุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และน.ส.ณัฐชยา  โชติสวัสดิ์  เป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุม 2