สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการสอนวิทยาการคำนวณ”

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการสอนวิทยาการคำนวณ” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาการคำนวณ และเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ที่มีการนำวิทยาการคำนวณมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการทดสอบ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วยครูผู้สอนระดับชั้น ป. 1-3 หรือครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในช่วงชั้นที่ 1 ทุกโรงเรียน จำนวน 225 คน โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.สุนทรวัฒนา และนางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหัวนาคำ เป็นวิทยากรหลัก