สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูด้านการสอนวิทยาการคำนวณ” 

 วันที่ 7 ธันวาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาครูด้านการสอนวิทยาการคำนวณ” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน  โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาการคำนวณ และเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ที่มีการนำวิทยาการคำนวณมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการทดสอบ  ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ประกอบด้วยครูผู้สอนระดับชั้น ป. 1-3 หรือครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในช่วงชั้นที่ 1 ทุกโรงเรียน จำนวน  225 คน  โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์  ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.สุนทรวัฒนา และนางอรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์  ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านหัวนาคำ เป็นวิทยากรหลัก