การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูล “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” 

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูล “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” ให้แก่บุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อชี้แจง วิธีการ ขั้นตอนการนำโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำมากรอกข้อมูลในระบบติดตามฯ  โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบแนวทางการดำเนินการ Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform (eMENSCR) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงานโครงการหรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลแห่งชาติที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด และเปิดให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานระหว่างกันและบดการใช้กระดาษ