ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือ และขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดงานวันครู ประจำปี 2564 โดยมีประธานศูนย์ฯ 20 ศูนย์ ฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน