ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือ และขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดงานวันครู ประจำปี 2564 โดยมีประธานศูนย์ฯ 20 ศูนย์ ฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน