การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงสถานการณณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1