การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 4  มกราคม  2564  เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงสถานการณณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 1