การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 1 (ครั้งที่ 3)

วันที่   22  มกราคม  2564  ....คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 1  นำโดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการฯ  นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  กรรมการ,นายสิงห์ศักดิ์    แก้งคำ  รอง ผอ.สพม.เขต 30  กรรมการและเลขานุการ    และนางสาวสมทรง  พรหมมณี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้ช่วยเลขานุการ “นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา” รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ รอง ผอ.สพท. ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 3  ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ผู้รับประเมินฯ  ทั้ง 12 ราย  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1