การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 1 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 22 มกราคม 2564 ....คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 1 นำโดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการฯ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมการ,นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.เขต 30 กรรมการและเลขานุการ และนางสาวสมทรง พรหมมณี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ “นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา” รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ รอง ผอ.สพท. ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 3 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ผู้รับประเมินฯ ทั้ง 12 ราย ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1