การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชุดที่ 1 โดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สุนทรวัฒนาและโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป