การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ประจำปีการศึกษา 2563

           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชุดที่ 1 โดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ลงพื้นที่  นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สุนทรวัฒนาและโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า  รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป