นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

         คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1   ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)และนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงวิทยา,โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว,โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้  เพื่อให้โรงเรียนนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป