การนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.” ครั้งที่ 2

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  เขตตรวจราชการที่ 13 ชุดที่ 1 พร้อมคณะ  “นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด  โดยมีผู้รับการประเมินฯ  จำนวน  10   ราย  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องคชาสาร สพม.เขต 33