ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา/บ้านเล่าวิทยาคารและบ้านนางเม้ง อ.เมืองชัยภูมิ ในการดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการสอบPre O-Net ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ ด้วย