ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET

 วันที่ 28 มกราคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา/บ้านเล่าวิทยาคารและบ้านนางเม้ง อ.เมืองชัยภูมิ  ในการดำเนินการทดสอบ Pre  O-Net  ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6  พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม  การดำเนินการสอบPre  O-Net  ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ ด้วย