การตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนในสังกัด

         เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนางสุรีพร  โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ,นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน(บ้านชีลองใต้,บ้านนาคานหักฯ,บ้านนาเจริญ,ศรีสว่างสามัคคี,บ้านโนนลาน) รวมทั้งให้คำชี้แนะ ปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ