ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

            สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถุานศึกษา และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 225โรงเรียน ในวันที่ท 10 กันยายน 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายมงคล  นกชัยภูมิ  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นวิทยากรฯ