ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถุานศึกษา และขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 225โรงเรียน ในวันที่ท 10 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีนายมงคล นกชัยภูมิ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นวิทยากรฯ