การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

            สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”  ให้แก่ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 57 โรงเรียน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน โดยมีเป้าหมายในการปลูกผังให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาการคำนวณ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET ที่มีการนำวิทยาการคำนวณมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการทดสอบ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ