การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ให้แก่ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 57 โรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน โดยมีเป้าหมายในการปลูกผังให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาการคำนวณ เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการทดสอบระดับชาติ O-NET ที่มีการนำวิทยาการคำนวณมาเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการทดสอบ โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ