การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 225 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ