การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที่ 10  กันยายน  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 225 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ