การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  วันที่สี่

           วันที่ 4 กันยายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา  3.1“การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา”  และเวลา 13.00-16.00 น.  ดร.นิมิตร  ฤทธิ์ไธสง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3    เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา  2.2 “ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร”  ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563  หน่วยพัฒนาฯ  จังหวัดชัยภูมิ ณ  ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ เขต 1