การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  วันที่หก

     วันที่  6   กันยายน   2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายธิติวุฒิ   นาคุณทรง รอง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา  3.5  “การบริหารงานทั่วไป ”  ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563   หน่วยพัฒนาฯ  จังหวัดชัยภูมิ  2563  ”  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    และเวลา 13.00-16.00  นายประยงค์  มาแสง   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ ดร.พัทธนันท์   พูนประสิทธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศธจ.ชัยภูมิ   เป็นวิทยากรร่วมบรรยายรายวิชา  2.5  “ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา”  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1