"การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ " วันที่สอง(ภาคบ่าย)

ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผอ.กศน.จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เจตคติให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น 1/2563 หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 1 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ