"การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ " วันที่สอง(ภาคบ่าย)

             ดร.จรูญศักดิ์  พุดน้อย  ผอ.กศน.จังหวัดชัยภูมิ   เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เจตคติให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่น 1/2563  หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  ระยะที่ 1   ในวันที่ 2  กันยายน 2563  (ภาคบ่าย) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ