การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประเมินผลงานด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ของนางสาวหทัยนุช บุญเพลิง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานนิเทศการศึกษา โดยมีนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1