การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ITA ของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Interity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นี้