การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม ITA ของสถานศึกษาออนไลน์

              วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Interity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563   ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่  7  สิงหาคม 2563  นี้