การประชุมทีมบริหารและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร (รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา(20 ศูนย์ฯ) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย “การประกวดบทกลอง Power one”ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลฯ รวม 7 ราย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 และมอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล ดำเนินการประชุมฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือ และมอบนโยบายต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป