การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 1 … มีคณะกรรมการฯ จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ ใช้เงินในการเลื่อนจากเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563