นางสาวเขมจิรา  พิไลกุล             ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นางสาวศันสนีย์  เต็งชัยภูมิ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นางสาวพิมชนก  อ้ายจันทึก ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นายเฉลิมวุฒิ  ไพศาลพันธ์ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นางสาวกมลาภรณ์  เรือนทอง ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

นางสาวสุภาภรณ์  วงษ์บุตร ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน