คลิปวีดีโอรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 

โรงเรียนบ้านหนองโสมง 

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 

โรงเรียนบ้านห้วยหัน 

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 

โรงเรียนสุนทรวัฒนา 

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 

โรงเรียนบ้านนางเม้ง 

โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ  

โรงเรียนบ้านโนนตาด 

โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 

โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 

โรงเรียนบ้านหนองไห 

โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 

โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 

โรงเรียนชุมพลสวรรค์ 

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์