คลิปวีดีโอรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

โรงเรียนบ้านหนองโสมง

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านห้วยหัน

โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร

โรงเรียนบ้านนางเม้ง

โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ

โรงเรียนบ้านโนนตาด

โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองไห

โรงเรียนบ้านวังกุ่ม

โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า

โรงเรียนชุมพลสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์