4. แผนผัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสายบริหารสถานศึกษา(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อัพโหลด.pdf
1. คู่มือการขอมีบัตร อัพโหลด.pdf
3. แผนผังให้บริการ การขอสำเนา กพ.7(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อัพโหลด.pdf
5. แผนผัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนสายการสอน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) อัพโหลด.pdf
2. แผนผังให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัว (กลุ่มบริหารงานบุคคล) อัพโหลด.pdf