คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

1. คู่มือการปฎิบัติงานนำส่่งเงินเบิกเกินส่.pdf
2. คู่มือปฎิบัติงานด้านการรับและนำส่งเงินร.pdf
4. คู่มือปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ.pdf
3. คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ ปป.บช.ระบบGFMIS.pdf
5. คู่มือปฏิบัติงานให้คำปรึกษางานการเงิน พั.pdf
1. บริการข่าวสาร แจ้งโอนเงินสวัสดิการ อัพโหลด.pdf
2. บริการข่าวสารการเบิกจ่าย ขั้นตอนเบิกสวัส อัพโหลด.pdf
3. บริการคู่มือ ระเบียบ หนังสือราชการ อัพโหลด.pdf
4. บริการข่าวสารเผยแพร่รายงานงบการเงิน อัพโหลด.pdf
5. บริการออนไลน์ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรอง อัพโหลด.pdf
6. บริการเอกสารเผยแพร่การกู้บำเหน็จค้ำประกัน อัพโหลด.pdf
7. บริการเอกสารเผยแพร่บำเหน็จดำรงชีพ อัพโหลด.pdf
11. แผนผังให้บริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) อัพโหลด.pdf
10. แผนผังให้บริการ การยืมเงินทดรองราชการ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) อัพโหลด.pdf
22. แผนภูมิแสดงการเบิกเงิน อัพโหลด.pdf
24. แผนภูมิแสดงการรับเงินทั่วไป อัพโหลด.pdf
23. แผนภูมิแสดงการรับเงินจากคลัง อัพโหลด.pdf
12. แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานด้านบัญชี (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) อัพโหลด.pdf
13. แผนผังให้บริการ หนังสือรับรองการกู้บำเหน็จ(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) อัพโหลด.pdf
14. แผนผังให้บริการ ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) อัพโหลด.pdf
21. แผนภูมิแสดงการนำเงินส่งคลัง อัพโหลด.pdf
20. แผนภูมิแสดงการจ่ายเงิน อัพโหลด.pdf
19. แผนภูมิแสดงการเก็บรักษาเงิน อัพโหลด.pdf
18. แผนผังให้บริการ ขอรื้อถอนอาคาร อัพโหลด.pdf
17. แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ อัพโหลด.pdf
16. แผนผังให้บริการ ขอใช้ที่ราชพัสดุ 2 อัพโหลด.pdf
15. แผนผังให้บริการ ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ.pdf