คู่มือปฏิบัติงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์(นายมงคล นกชัยภูมิ).pdf

คู่มือปฏิบัติงาน 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

คู่มือปฏิบัติงาน วินัยข้าราชการครูฯ(นายมงคล นกชัยภูมิ).pdf

คู่มือปฏิบัติงาน วินัยข้าราชการครูฯ

1. แผนผัง วิธีการร้องเรียน (กลุ่มกฎหมายและคดี) Up load.pdf

แผนผัง วิธีการร้องเรียน 

2. แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน(กลุ่มกฎหมายและคดี) Up load.pdf

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน