คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์(นายมงคล นกชัยภูมิ).pdf
คู่มือปฏิบัติงาน วินัยข้าราชการครูฯ(นายมงคล นกชัยภูมิ).pdf
1. แผนผัง วิธีการร้องเรียน (กลุ่มกฎหมายและคดี) Up load.pdf
2. แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน(กลุ่มกฎหมายและคดี) Up load.pdf