สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

DLTV CPM1 and FIX IT CENTER

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยนายประสิทธ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพร้อมด้วยนางอังคณา เบ็ญจศิล รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและนายฉลอง นพคุณ รอง ผอ.ฝ่ายแผ่นงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ภายใต้ชื่อ “DLTV CPM1 AND FIX IT CENTER” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันดำเนินงานในการบริหารซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด