สพป.ชัยภูมิ เขต 1  บันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

  DLTV CPM1 and FIX  IT  CENTER

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยนายประสิทธ์  ทองรัศมี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพร้อมด้วยนางอังคณา  เบ็ญจศิล  รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและนายฉลอง นพคุณ รอง ผอ.ฝ่ายแผ่นงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ภายใต้ชื่อ “DLTV CPM1 AND FIX IT CENTER”   ในวันที่ 8  มิถุนายน 2564  ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้  เพื่อร่วมกันดำเนินงานในการบริหารซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV  R  Service  เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด