ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Master Plan และคำขอรับงบประมาณ ร.ร.คุณภาพประจำชุมชน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Master Plan และคำขอรับงบประมาณของโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน17 แห่ง ณ ห้องประชุม 1 เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยมีนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ