ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Master Plan และคำขอรับงบประมาณ ร.ร.คุณภาพประจำชุมชน 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Master Plan และคำขอรับงบประมาณของโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน17 แห่ง  ณ ห้องประชุม 1  เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  โดยมีนายสงัด คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ