นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท.  สังกัด สพฐ.  (เขตตรวจราชการที่ 13)  ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา 09.30 น. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  เขตตรวจราชการที่ 13   ประกอบด้วยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการฯ,นายพิเชษฐ์  นนท์พล  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2,นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ ผู้รับการประเมินฯ  2 ราย ได้แก่ นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน   ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  และนายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4   เพื่อให้ ผอ.สพท. สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท  อำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะบุคลากรจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ  เขต 1