นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. (เขตตรวจราชการที่ 13) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 13 ประกอบด้วยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการฯ,นายพิเชษฐ์ นนท์พล ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2,นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ ผู้รับการประเมินฯ 2 ราย ได้แก่ นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อให้ ผอ.สพท. สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,คณะบุคลากรจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1