โครงการเสริมสร้างผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ และยังช่วยให้ครูเข้าใจและรู้จักผู้เรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์