ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ 1 พร้อมด้วยนางรัชฏาพร ชูสกุล และคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ อ.บ้านเขว้า ซึ่งประสบเหตุวาตภัย เกิดความเสียหายกับอาคารโรงอาหารและโรงจอดรถ โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ จะดำเนินการรายงานข้อมูลไปยัง สพฐ. ต่อไป