เปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ “นครกาหลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563”

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ “นครกาหลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563”ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ซึ่งน.ส.พรทิพย์ เค้าฉิม ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์/ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ,ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนการสอนมาใช้แก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของนักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียน