เปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ “นครกาหลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563”  

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ “นครกาหลงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563”ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) ซึ่งน.ส.พรทิพย์  เค้าฉิม  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์/ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะด้านกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ,ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนการสอนมาใช้แก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของนักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียน